Nowa edycja SP SAE UP

Akademia Budownictwa Pasywnego PTE wraz z  Instytutem Inżynierii Biosystemów w UP w Poznaniu, organizują

kolejną edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych: Audyty i Świadectwa Energetyczne, uprawniające do wykonywania Certyfikatów energetycznych, bez zdawania egzaminu przed Komisją Ministra Infrastruktury

 TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ zostanie określony po analizie zgłoszeń, min 30 osób
DOKUMENTY DO POBRANIA
Terminy zjazdów  Podanie o przyjęcie na studia
Program studiów  regulamin sp sae  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych   kwestionariusz osobowy   wniosek o fakturę
Po zakończeniu studiów podyplomowych – napisaniu, obronie pracy dyplomowej i zdaniu egzaminów każdy Uczestnik, zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane, uzyskuje uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej i zostaje wpisany na listę Ministra Infrastruktury.

Cel Studiów
Zdobycie wiedzy niezbędnej i uprawnień do samodzielnego wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową i audytu energetycznego. Po ukończeniu Studiów Podyplomowych, zdaniu egzaminu końcowego, Absolwent uzyskuje uprawnienia do samodzielnego wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych, bez zdawania egzaminu państwowego.
Adresaci Studiów
Uczestnikiem studium może być każda osoba, posiadające dyplom ukończenia magisterskich studiów wyższych o dowolnym kierunku lub inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, zainteresowana samodzielnym wykonywaniem audytów i certyfikatów energetycznych.
Szczególnie pracownicy zakładów energetyki elektrycznej, cieplnej i gazowej, pracownicy samorządu terytorialnego odpowiedzialni za opracowanie założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną, oraz do osób samodzielnie prowadzących Firmy a także do projektantów i analityków.
Studia umożliwiają, uzyskanie nowego atrakcyjnego zawodu.
Wymagania dotyczące wykształcenia określa Ustawa Prawo budowlane, z dnia 16 lipca 2009 roku.
Czas i organizacja Studiów
Studia trwają 2 semestry – 240 godzin i są prowadzone w systemie zaocznym. Zjazdy, pięć w każdym semestrze, w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia prowadzone w formie: -wykładów, -ćwiczeń, -seminariów, -konsultacji.

Opłata za studia – dwa semestry, wynosi 5 000 zł.
Wystawienie faktury za dokonaną wpłatę, należy zgłosić do Działu Finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dzf@up.poznan.pl , w terminie do 7 dni po wpłacie.
ZGŁOSZENIA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM NA STUDIA PODYPLOMOWE ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE, w tym celu należy pobrać, wypełnić i przesłać na nasze konto: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894, tytuł wpłaty: subkonto 293.12.546, SP SAE z podaniem imienia, nazwiska, adresu Uczestnika i terminu SP
Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE wraz z wymaganymi dokumentami i dowodami wpłaty.

Wymagane dokumenty od kandydatów na SP: – podanie o przyjecie na studium z deklaracją pokrycia kosztów, – życiorys zawodowy, – odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskie lub magisterskich, – skierowanie z zakładu pracy (jeżeli kandydat jest delegowany przez zakład pracy).
Studia kończą się:
1. Egzaminem końcowym – składającym się z testu zawierającego pytania i zadania związane z programem studiów ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE
2. Obroną pracy dyplomowej.
W ramach pracy dyplomowej wykonywane jest, z wykorzystaniem programów komputerowych:
Świadectwo i audyt energetyczny dla wybranego budynku/lokalu.

Comments are closed.